Sample menu:


 

Gikan Ryu Koppojutsu - Soke

義鑑流骨法術

傳系 Denkei

 

1.

瓜生判官義鑑房

Uryu Hogan Gikanbou

2.

瓜生判官義近

Uryu Hogan Yoshichika

3.

瓜生鑑瑞

Uryu Kanzui

4.

瓜生信義

Uryu Nobuyoshi

5.

瓜生天海房

Uryu Tenkaibou

6.

瓜生義太郎秀近

Uryu Gitaro Hidechika

7.

瓜生宗海房

Uryu Soukaibou

8.

瓜生信海房

Uryu Shinkaibou

9.

瓜生義海房

Uryu Gikaibou

10.

瓜生義鑑房

Uryu Gikanbou

11.

石谷松太郎隆景

Ishitani Matsutaro Takakage

12.

高松壽嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Yokuou

13.

佐藤金兵衛清明

Sato Kinbei Kiyoaki

14.

種村恒久匠刀

Tanemura Tsunehisa Minamoto-no Shoto

 

 

Connection to Bujinkan

 

Tanemura was a student of Hatsumi until 1985. Sato Kinbei just like Hatsumi was a student of Takamatsu. Both Sato Kinbei and Hatsumi received Gikan ryu Koppojutsu from Takamatsu .