Sample menu:


 

Shindenfudo Ryu Taijutsu - Soke

神伝不動流体術

傳系 Denkei

 

大伴古麿

Otomo Furumaro

大伴武彦

Otomo Takehiko

大伴國道

Otomo Kunimichi

伴朝臣國氏

Ban Ason Kuniuji (Ban Shinden Ryu)

七代略

7 generations omitted

堀田播磨の守正道

Hotta Harima no kami Masamichi  (Shojin Fudo ryu Horita-Han)

十代略

10 generations omitted

重村掃部允五郎兵衛尉

Shigemura Kanbejo Goro Hyoenoshiyo

 重村掃部五郎兵衛正種

Shigemura Kanbe Goro Hyoe Masatane

十代略

10 generations omitted

大宮司重村掃部兵衛正秀

Daiguji Shigemura Kanbe Hyoe Masahide

朝奈五郎源吉平

Asahina Goro Minamoto no Yoshihei

大戸根左近康正

Otone Sakon Yasumasa

大戸根源八康秀

Otone Genpachi Yasuhide

大戸根源五郎康開

Otone Gengoro Yasuhira

淡路入道近康

Awaji Nyudo Chikayasu

戸田左近の正近正

Toda Sakon no Jo Chikamasa

戸田真龍軒正光

Toda Shinryuken Masamitsu

高松寿嗣翊翁

Takamatsu Toshitsugu Yokuo

上野貴澄水

Ueno Takashi Chosui

上野義明

Ueno Yoshiaki

神長成佳天心

Kaminaga Shigemi

坂上武次郎

Sakagami Takejiro  (Current Soke)

坂上隆祥

Sakagami Takahiro

初見良昭

Hatsumi Masaaki (Menkyo Kaiden)

 

Connection to Bujinkan

 

Hatsumi sensei was a student of Ueno Takashi in the 1950's and received menkyo kaiden from him.