Sample menu:


 

Soke

Schools with some historical connection to the Bujinkan

Amatsu Tatara Kukishin Ryu

 

Bokuden Ryu

 

Gikan Ryu Tanemura Ha

Gyokushin Ryu Ueno Den

 

Hon Tai Kijin Chosui Ryu Kuksihinden Dakentaijutsu

Hon Tai Takagi Yoshin Ryu Ishitani Den

Hon Tai Takagi Yoshin Ryu Ueno Den

Hon Tai Yoshin Ryu

Hon Tai Yoshin Takagi Ryu

 

Koto Ryu Ueno Den

 

Masaki Ryu

 

Shindenfudo Ryu Taijutsu

Shinto Tenshin Ryu

 

Tenshin Hyoho Kukishin Ryu

 

Yamato Yoshin Ryu

 

 

 

 

all the old lineage charts and history information are being updated